Δήμος Αιγάλεω
Tuesday, March 19, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Συμπλήρωση της αριθμ. 356/1-3-2017 απόφασης Δημάρχου

Απόφαση

 

Συμπλήρωση της αριθμ. 356/1-3-2017 απόφασης Δημάρχου

Απόφαση

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Συμπλήρωση της αριθμ. 356/1-3-2017 απόφασης Δημάρχου

Απόφαση  

Συμπλήρωση της αριθμ. 356/1-3-2017 απόφασης Δημάρχου

Απόφαση  


Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 1122/2017 αποφάσισε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο την εποπτεία, τον συντονισμό καθώς και την υπογραφή εγγράφων που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις του τμήματος Τεχνικών Συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 1122/2017 αποφάσισε στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο την εποπτεία, τον συντονισμό καθώς και την υπογραφή εγγράφων που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις του τμήματος Τεχνικών Συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 


Ορισμός Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 356/2017 αποφάσισε τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Αιγάλεω, από 1-3-2017 και μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής περιόδου ως εξής:

Παπαδιάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Αστικών Δομών Αναπλάσεων και Δικτύων.

Νικητάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Φίλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου

Βασιλειάδης Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Χριστόγλου Γιαννούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού

Απόφαση Δημάρχου (αρχείο pdf)


 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 356/2017 αποφάσισε τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Αιγάλεω, από 1-3-2017 και μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής περιόδου ως εξής:

Παπαδιάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Αστικών Δομών Αναπλάσεων και Δικτύων.

Νικητάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Φίλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου

Βασιλειάδης Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Χριστόγλου Γιαννούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού

Απόφαση Δημάρχου (αρχείο pdf)


 


Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 357/2017 αποφάσισε στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους την εποπτεία, τον συντονισμό και υπογραφή εγγράφων που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις του Δήμου μας, ως ακολούθως:

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κατωπόδη Παναγιώτη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαστραγγελή Μαλάμω την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού.

Απόφαση Δημάρχου (αρχείο pdf) 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 357/2017 αποφάσισε στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους την εποπτεία, τον συντονισμό και υπογραφή εγγράφων που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις του Δήμου μας, ως ακολούθως:

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κατωπόδη Παναγιώτη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαστραγγελή Μαλάμω την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού.

Απόφαση Δημάρχου (αρχείο pdf) 


Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 626/19-04-2016 απόφαση ορίζει ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου από 19/4/2016 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλειάδη Στυλιανό, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρονικού διαστήματος των 2,5 ετών έτσι όπως είχε ορισθεί με την αριθμ. 1766/1-9-2014 απόφαση, δηλ. αρχής γενομένης από 1/9/2014.


 

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την υπ' αριθμ. 626/19-04-2016 απόφαση ορίζει ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου από 19/4/2016 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλειάδη Στυλιανό, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρονικού διαστήματος των 2,5 ετών έτσι όπως είχε ορισθεί με την αριθμ. 1766/1-9-2014 απόφαση, δηλ. αρχής γενομένης από 1/9/2014.


 


ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 1104 εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων αντίστοιχα..
2. Τις διατάξεις του Ν. 3731/23-12-2008(ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεων λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-5-2015) περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Την αριθμ. Πρωτ.494/19-3-2015 απόφαση Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
5. Την ανάγκη εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας της επανασυσταθείσας υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αιγάλεω.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Νικητάκη Νικόλαο:
1. την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. την υπογραφή βεβαιώσεων, προστίμων και παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και των σχετικών αποφάσεων ως και κάθε άλλου εγγράφου της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες της υπηρεσίας αυτής.
4.Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
5.Την υπογραφή αποφάσεων για τη χορήγηση επιδομάτων, κανονικών και αναρρωτικών κ.λ.π. αδειών ως και κάθε απόφαση μεταβολής που αφορά στο προσωπικό της υπηρεσίας αυτής και δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα ανώτερου ιεραρχικά οργάνου.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων αντίστοιχα..
2. Τις διατάξεις του Ν. 3731/23-12-2008(ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεων λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-5-2015) περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Την αριθμ. Πρωτ.494/19-3-2015 απόφαση Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
5. Την ανάγκη εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας της επανασυσταθείσας υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αιγάλεω.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Νικητάκη Νικόλαο:
1. την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. την υπογραφή βεβαιώσεων, προστίμων και παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και των σχετικών αποφάσεων ως και κάθε άλλου εγγράφου της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες της υπηρεσίας αυτής.
4.Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής και κατά τις Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
5.Την υπογραφή αποφάσεων για τη χορήγηση επιδομάτων, κανονικών και αναρρωτικών κ.λ.π. αδειών ως και κάθε απόφαση μεταβολής που αφορά στο προσωπικό της υπηρεσίας αυτής και δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα ανώτερου ιεραρχικά οργάνου.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Απόφαση Δημάρχου Αριθμ. 494/2015 - Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α’87/2010.
2.Την με αριθμ. 1766/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάσθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες από 1-9-2014 και για θητεία 21 /2 ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και
3. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης δημοσιεύθηκε ο νέος ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 2446 τευχ. β΄/15-9-2014), ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Δήμου μας, σε σχέση με το προηγούμενο.


Απόφαση Δημάρχου - Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

 


 

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α’87/2010.
2.Την με αριθμ. 1766/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάσθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες από 1-9-2014 και για θητεία 21 /2 ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και
3. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης δημοσιεύθηκε ο νέος ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 2446 τευχ. β΄/15-9-2014), ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Δήμου μας, σε σχέση με το προηγούμενο.


Απόφαση Δημάρχου - Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

 


 


1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ.

Σκοπός της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της ικανοποίησης των αιτημάτων σε θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πλακοστρώσεων και πρασίνου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του από πλευράς Δήμου.

Οι δημότες μπορούν να καλούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00 για προβλήματα που αφορούν:
- καθαριότητα (περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων/μπαζών)
- ηλεκτροφωτισμό (αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων)
- πλακοστρώσεις (επισκευή πλακών πεζοδρομίου)
- πράσινο (περισυλλογή κλαδιών, κλαδέματα, καθαρισμός πλατειών)
Η Υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του πολίτη και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου για την διεκπεραίωσή του.


 

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ.

Σκοπός της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της ικανοποίησης των αιτημάτων σε θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πλακοστρώσεων και πρασίνου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του από πλευράς Δήμου.

Οι δημότες μπορούν να καλούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00 για προβλήματα που αφορούν:
- καθαριότητα (περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων/μπαζών)
- ηλεκτροφωτισμό (αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων)
- πλακοστρώσεις (επισκευή πλακών πεζοδρομίου)
- πράσινο (περισυλλογή κλαδιών, κλαδέματα, καθαρισμός πλατειών)
Η Υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του πολίτη και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου για την διεκπεραίωσή του.


 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and