Καθαριότητα

Η Υπηρεσία Καθαριότητας αποτελείται από τρία τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων (ανακυκλώσιμων και οικιακών), ογκωδών αντικειμένων-μπαζών και μεταφορά τους στους χώρους απόρριψης (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ), εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών, καθαρισμός πόλης – δημοτικών χώρων κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις, πλύσιμο – καθαρισμός κάδων, οριοθέτηση των θέσεων των κάδων,  απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, επίλυση αιτημάτων δημοτών σχετικά με την καθαριότητα, συντονισμός και εποπτεία της καλής εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στους εργαζομένους, εισήγηση την έγκαιρη προμήθεια υλικών, ειδών ατομικής προστασίας και λοιπών μέσων χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία της καθαριότητας.

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαχειρίζεται τον στόλο όλων των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα τροχοφόρα μηχανήματα, φορτηγά, επιβατηγά οχήματα κ.λπ.), μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους με οδηγούς ή χειριστές, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα. Επιπλέον, τηρεί και ενημερώνει όλα τα βιβλία του κάθε οχήματος ή μηχανήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης, παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σχεδιάζει και εκπονεί μελέτες για προμήθεια τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα – μηχανήματα έργου κ.λπ.) όλων των Διευθύνσεων του Δήμου καθώς επίσης μεριμνά για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου. Παρομοίως, συντάσσει τις μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αναθέτει σε τρίτους ή των πάσης φύσεως αναγκαίων προμηθειών για τις ανάγκες και των υπολοίπων Τμημάτων της Διεύθυνσης. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, μεριμνά για τυχόν τροποποιήσει αυτού καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, και παρακολουθεί την εξέλιξη αναλώσεων των πιστώσεων. Διαχειρίζεται τις φυσικές αποθήκες υλικών της Διεύθυνσης και μεριμνά για την λογιστική τους παρακολούθηση.

femdom-scat.com
femdommania.org