ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών».

  KΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εργασίες συντήρ. ηλεκτρ. εξοπλισμού κολυμβητηρίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εργασίες συντήρ. ηλεκτρ. εξοπλισμού κολυμβητηρίου ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

Page 13 of 42 1 12 13 14 42