Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square)»

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και των εκπροσώπων της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» κ. κ. Κωνσταντίνου...

Λειτουργία Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγάλεω κατά τον μήνα Αύγουστο 2021 (02-08-2021 έως και 27-08-2021)

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.Την ανάγκη εύρυθμης...

Page 1 of 5 1 2 5
femdom-scat.com
femdommania.org