Λειτουργία Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αιγάλεω κατά τον μήνα Αύγουστο 2021 (02-08-2021 έως και 27-08-2021)

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2.Την ανάγκη εύρυθμης...

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και επισκευής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αιγάλεω.

Τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Αιγάλεω συνεχίζουν να πραγματοποιούν μια σειρά από παρεμβάσεις με έργα συντήρησης, επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του...

Page 1 of 4 1 2 4