Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ 04. Τεύχος διακήρυξης Smart Square_v4 espd-request-v2...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δημιουργία ιστορικού έργου για το Δήμο Αιγάλεω με τίτλο «Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού».

174 - εξεταση ενστασης _ πρακτικό _ βιβλίο ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ_signed Διευκρινήσεις (ΑΑ)_SIGNED espd-request-v2 (XML) 04. Τεύχος διακήρυξης Βιβλίο Δήμου Αιγάλεω_v3...

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: : «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω».

Τεύχος διακήρυξης ΣΦΗΟ_v2 espd-request-v2-2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΦΗΟ (ΑΑ) ΜΕ ΑΔΑΜ και ΑΔΑ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το εργο με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. 29-2021 ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων, λουκέτων»,

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΤΑΛ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2021 εως 2024 v.20 μονο Διακηρυξη ΤΕΛΙΚΗ...

Page 1 of 11 1 2 11