Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: : «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω».

Τεύχος διακήρυξης ΣΦΗΟ_v2 espd-request-v2-2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΦΗΟ (ΑΑ) ΜΕ ΑΔΑΜ και ΑΔΑ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το εργο με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)».

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. 29-2021 ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων, λουκέτων»,

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΤΑΛ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2021 εως 2024 v.20 μονο Διακηρυξη ΤΕΛΙΚΗ...

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία : “Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κολυμβητήριο ΚΗΜΔΗΣ-ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κολυμβητήριο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κολυμβητήριο ΚΗΜΔΗΣ      

Δημοσίευση διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου”.

094 - διαγωνισμος _ υπολογιστες 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΗΥ ΚΗΜΔΗΣ -ΑΔΑ Προμήθεια ΗΥ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ...

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.),

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΟΥ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΙΡΙΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ  

Page 1 of 11 1 2 11