Διαγωνισμοί προμηθειών-έργων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρησή τους».

  KHΜΔΗΣ -Διακήρυξη μελέτη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΨΞΥ0Ω6Ν-47Ξ KAI ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”,

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2020 (Επιδιορθωμένο) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ« ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΙΟΥΝ.2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4γ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ _...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών».

  KΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εργασίες συντήρ. ηλεκτρ. εξοπλισμού κολυμβητηρίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εργασίες συντήρ. ηλεκτρ. εξοπλισμού κολυμβητηρίου ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Εργασίες πυροπροστασίας στα: κτήμα Μερκάτη – κενά οικόπεδα -σχολεία, Άλση –Πάρκα και Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας του Δήμου Αιγάλεω».

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 9ΞΤ6Ω6Ν-ΣΧΟ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ OIKOMONIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ-ΜΕΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020 ΜΕΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων σε δρόμους, πλατείες, σχολεία κ.λ.π. του Δήμου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΨΔΕΔΩ6Ν-Φ1Ε-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κλαδεμα  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΚΚ 2020 v.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΩΗ09Ω6Ν-ΕΜ5 με ΚΗΜΔΗΣ Έντυπο ΤΕΥΔ 2020...

Page 1 of 7 1 2 7