ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Δημόσια Γνωστοποίηση...

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει, με την αριθμ. πρωτ. 42669/31-7-2023 ανακοίνωση, με ΑΔΑ :9ΟΖΔΩ6Ν-Τ10, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 698/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

1)      Τον με αριθμ. πρωτ. 41615/26-7-2023 αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών  με κωδικό θέσης 101. ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επισήμανση: Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εφαρμόζεται ηλικιακό κριτήριο κατάταξης όπως προβλέπεται από το Κεφάλαιο 3, παρ.3,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω προχωράει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με διάρκεια σύμβασης...

Page 1 of 9 1 2 9
femdom-scat.com
femdommania.org