Γνωστοποίηση για την πλήρωση δυο θέσεων νομικών συμβούλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4194/2013

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία εκ των δύο θέσεων προς το Δήμο Αιγάλεω Αττικής είτε ηλεκτρονικά στην...