Επιτροπή Διαβούλευσης

Αρμοδιότητες
Στον ∆ήµο Αιγάλεω συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. ….. απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επιτροπή διαβούλευσης, ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την εναρµόνιση των πολιτικών του µε τις υπάρχουσες και αναδυόµενες ανάγκες των πολιτών.
Η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

femdom-scat.com
femdommania.org