Δημοτική Αρχή - Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω βρίσκεται σε ολοκλήρωση και για το σκοπό αυτό τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 23/10/2015.

Στο Τευχος που τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για παρατηρήσεις, προσθήκες και άλλες προτάσεις, γίνεται προσπάθεια εξειδίκευσης και υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν κατά την Α Φάση .

Η Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» έως τις 23/10/2015.

Την Τρίτη 02/06/2015 συνεδρίασε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αιγάλεω, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω που αποτελεί την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε παρουσιάση των Αξόνων και των Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και εξηγήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή του.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, την 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, προκειμένου η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας .

Σας επισυνάπτουμε και έντυπο στο οποίο αποτυπώνονται περιληπτικά οι επιμέρους στόχοι και οι ομάδες δράσεων στους άξονες που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις σας.

Σχετικά Αρχεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ο Δήμος Αιγάλεω επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να το αποστείλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

Οι προβλέψεις του Κώδικα Δήμων και ΚοινοτήτωνΜε τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ.
Οι στόχοιΣτόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τομείς αρμοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Το περιεχόμενοΣτο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα κοκ). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει ο Δήμος.
Χρόνος ΚατάρτισηςΣύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010: «Οι δήμοι, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα έως τις 30.9.2011.»


Με την παρ. 6ε' του άρθρου 12 του Ν. 4018/11, η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως την 30.11.2011.

Με την παρ. 5 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, εκ νέου, ως την 30.9.2012.

Χρήσιμο Υλικό

femdom-scat.com
femdommania.org