Ανακοίνωση της Δημόσιας Γνωστοποίησης για πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Δημόσια Γνωστοποίηση...

Ανακοίνωση για πρόσληψη 12 ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για πρόσληψη 12 ατόμων Εκπαιδευτικού - Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) στα πλαίσια υλοποίησης της ...

Ε.Ε.Τ.Α.Α./Διαπολιτισμική μεσολάβηση σε Κέντρα Κοινότητας/Ένταξης Μεταναστών Περιφέρειας Αττικής

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών...

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δυο θέσεων νομικών συμβούλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4194/2013

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία εκ των δύο θέσεων προς το Δήμο Αιγάλεω Αττικής είτε ηλεκτρονικά στην...

Page 5 of 8 1 4 5 6 8
femdom-scat.com
femdommania.org